i4Sociaal

Toolkit

Deze toolkit is ontwikkeld naar aanleiding van het innovatieve traject dat de gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Zwolle, Zaanstad en Leeuwarden samen met Dimpact hebben opgestart. Deze toolkit met alle ervaringen en handvatten van i4Sociaal is bedoeld voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in deze ontwikkelingen of onderdeel uitmaken van de ontwikkelingen. Het doel is dan ook om informatie met elkaar te delen en te hergebruiken. De inhoud van deze toolkit wordt actief bijgehouden, zodat altijd de laatste informatie beschikbaar is.

Alle beschikbare informatie is gebaseerd op het traject zoals de i4Sociaal dat heeft doorlopen en is verslaglegging van de ervaringen uit de praktijk. De verschillende gebieden die dit beslaat zijn de verschillende kopjes in de toolkit. Er zit geen theoretisch element tussen dat niet beproefd is in de praktijk.  

 

Strategie & thema’s

Voor gemeenten die aan de slag gaan met i4Sociaal is het belangrijk te bepalen met welk thema ze binnen het sociaal domein willen starten. Het domein is immers te breed om in één keer in zijn geheel te kantelen.

In dit blok worden de strategische keuzes toegelicht van de gemeenten die al gestart zijn met i4Sociaal. Naast de thema's en argumentatie voor deze keuzes, is tevens informatie te vinden over de doelen die ze met de inzet van i4Sociaal willen bereiken.
 

Als er meer thema’s interessant zijn voor een gemeente, is een (invul) advies document voor het management beschikbaar waarin een programmamanager de thema’s kan uitwerken, knelpunten kan aangeven, de oplossingsrichting en business case argumentatie kan opnemen.

Om te bepalen of de inspanningen effect hebben, zijn voor de gekozen thema’s ook key performance indicators (KPI’s) opgesteld. Hiervoor wordt een aantal voorbeeld KPI's in de documentatie gegeven.

 

Vraag hier de bijbehorende documentatie op.

 

Klantreizen & service blueprints

Zodra de gemeente weet met welk thema zij wil starten, is het belangrijk het thema verder af te bakenen en specifiek te maken. Hiervan worden hieronder in de documentatie een aantal voorbeelden gegeven.

Vervolgens wordt een i4Sociaal-aanpak gevolgd waarbij het belangrijk is een groep van beleid- en praktijkmensen te betrekken. Voor het gekozen thema worden de belangrijkste persona's, hun knelpunten en hun succesfactoren benoemd, waar een oplossing voor bedacht moet worden. Dit zijn zowel inwoners als professionals.

Vanuit deze persona’s worden klantreizen opgesteld die, vanuit gebruikersperspectief, de basis vormen voor de hierna uit te werken service blue prints. Een aantal voorbeeld service blueprints is hieronder in de documentatie te vinden.

In de service blueprints wordt per stap die de persona zet, inzicht gegeven in de benodigde informatie, functionaliteit, kanalen, organisatie, richtlijnen enz. Deze worden in het volgende blok verder uitgewerkt.

Vraag hier de bijbehorende documentatie op.

Service Blueprint Bijstand

Consequenties

In dit blok wordt overzicht gegeven op alle onderdelen die aangepakt moeten worden als je de ideale klantreis wil realiseren. Deze consequenties zijn zowel beleidsmatig (er moet bijvoorbeeld eerst een prioritering plaatsvinden) als praktisch (er zijn bijvoorbeeld afspraken en richtlijnen nodig). 

Per onderdeel wordt een aantal voorbeelden van consequenties gegeven, die uit de al uitgewerkte klantreissessies zijn voortgekomen.

Om praktisch aan de slag te gaan, wordt een voorbeeld voor een contentbeheerplan en meetplan. 

Vraag hier de bijbehorende documentatie op.

Organisatie & draagvlak

De organisatie meekrijgen in de i4Sociaal-aanpak en de andere manier van werken is een kritische succesfactor. Het is dan ook belangrijk hier voldoende en tijdig aandacht aan te besteden.

De ervaring heeft geleerd dat het ontwikkelen van digitale demo omgevingen, waarin de gebruiker zelf kan ervaren wat de ambitie is, helpt. Om zowel de potentiële gebruiker te inspireren, maar ook om de interne organisatie een goed beeld te geven van wat er ontwikkeld gaat worden, hebben de i4 gemeenten voor hun eigen thema's een prototype laten ontwikkelen.

De inrichting van de governance, met een duidelijke verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden helpt bij de aansturing en optimalisatie van het programma.

Het tijdig aanhaken van de juiste personen binnen de organisatie is ook belangrijk. Bijvoorbeeld de FG voor privacy aangelegenheden en de afdeling Communicatie voor de gevolgen voor de andere kanalen (online kanalen strategie).

Vraag hier de bijbehorende documentatie op.

Roadmap & aanpak

Bij het uitrollen van het programma en implementatie van het platform is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld: wat wil je minimaal ontwikkelen (Minimum Viable Product), wat moet er eerst georganiseerd worden, wat kan later enz.?

i4Sociaal heeft voor de 1e fase een MVP opgesteld.

Prioritering vindt plaats op basis van verschillende argumenten, zoals urgentie, complexiteit en logica. Per onderwerp dient deze prioritering bepaald te worden, en ingevuld te worden in een voorbeeld/sjabloon roadmap. 

Zodra alle ingrediënten zijn verzameld, is het advies om een implementatieplan uit te schrijven, die het lokale projectteam gebruikt als leidraad bij alle uit te voeren activiteiten.

De wijze waarop het platform wordt ontwikkeld, kan –mede afhankelijk van de beschikbare tijd en het budget- op verschillende wijzen. I4Sociaal heeft gekozen voor de Innovum “Agile Ethics”-Werkwijze®.

Vraag hier de bijbehorende documentatie op.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging