Vacature - Lid Raad van Commissarissen

Vacature - Lid Raad van Commissarissen

Nieuws

Organisatie


Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gezamenlijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief inkopen/aanbesteden van ICT-diensten/producten van de markt. Daarbij vormt de coöperatieve gedachte altijd het uitgangspunt, alsmede innovatie, leveranciersonafhankelijkheid, standaardisatie en delen/hergebruik van techniek/producten, kennis en ervaring.

Dimpact is in 2006 door een kleine groep gemeenten opgericht als noodzakelijke juridische structuur voor collectieve aanbesteding van een innovatieproject; het samen ontwerpen en laten ontwikkelen van aan digitaal gemeenteloket. Daar waar de markt destijds nog geen productaanbod had, stonden de eerste Dimpact-leden op als pioniers om gemeentelijke dienstverlening in Nederland te digitaliseren. Inmiddels heeft Dimpact een trackrecord en meerdere producten/diensten gerealiseerd en opgeschaald. Eind 2016 bestond de coöperatie 
10 jaar. Ze is in een decennium uitgegroeid tot het meest omvangrijke, stabiele en bekende ICT samenwerkingsverband van gemeenten in Nederland. 

Dimpact bekleedt verschillende rollen naar leden en naar leveranciers/de markt. Leden van de coöperatie staan aan het roer, zijn lid, werken mee en zijn klant. Dit maakt Dimpact tot een bijzondere en uitdagende organisatie. De coöperatie is groeiende en vertegenwoordigt ruim 
2 miljoen inwoners, verdeeld over ruim 30 gemeenten in Nederland, te noemen: Enschede, Zwolle, Oldenzaal, Emmen, Borne, Coevorden, Oost Gelre, Borger-Odoorn, Gemert-Bakel, Assen, Oldambt, Velsen, Waterland, Landsmeer, Blaricum, Eemnes, Laren, Kampen, Landerd, Roermond, Laarbeek, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Groningen, Rotterdam, Twenterand, Nissewaard, Brielle, Oostvoorne en Hellevoetsluis. 

Structuur 


Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging UA. De governancestructuur is statutair belegd en borgt ambassadeurschap, inspraak en toezicht van leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. De ALV wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft een gelijk stemrecht. De Raad van Commissarissen houdt namens de leden toezicht op het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt de onderneming (het regiebureau) aan, bestaande uit ruim 20 medewerkers. In de vereniging dragen alle leden bij in vaste en projectmatige werk-/projectgroepen. Daar vindt alle (voorbereiding van) advies- en besluitvorming plaats. Er is een betrokken en intensief verenigingsleven. 


Actuele ontwikkelingen 


Vanaf haar oprichting in 2006 heeft Dimpact zich sterk ontwikkeld. Dimpact groeit in het aantal leden en aantal diensten/producten. Dit heeft diverse professionalisering- en veranderstappen gevraagd in het verleden. Nu staat Dimpact aan de vooravond van een nieuwe impactvolle groeistap om de innovatie van de lidgemeenten te versterken en te verbinden met de landelijke ontwikkelingen. Actueel daarbij zijn thema’s als flexibilisering van het aanbod en tarieven, uitbreiding van het diensten/producten portfolio en doorontwikkeling van het businessmodel. 
Dit alles vindt plaats in een dynamische externe stakeholdercontext die van toenemend belang 
is voor de vereniging. 

 

Functie


De bevoegdheidsverdeling tussen de Algemene Leden Vergadering, Raad van Commissarissen en het Bestuur is in de statuten vastgelegd. Daarnaast verbindt Dimpact zich aan de Corporate Governance Code. 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Het toezicht heeft onder meer betrekking op de leiding en organisatie, het vermogensbeheer, het uitoefenen van de bestuurstaak alsmede de wijze waarop de coöperatie zich richt naar maatschappelijke belangen. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en alle bij het werk van de coöperatie betrokken personen. 

 De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zeven leden. De voorzitter heeft elders een dienstbetrekking aanvaard en zal uit de Raad van Commissarissen treden. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een verbonden lid. De voorzittersrol wordt tijdelijk waargenomen door één van de leden. Met de invulling van deze vacature zal de Raad weer op het gewenste aantal leden komen. In de loop van 2019 zal de Raad van Commissarissen uit haar midden een nieuwe voorzitter kiezen. De Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige verdeling van verbonden (vanuit de lidgemeenten) en ongebonden leden en wel zo dat de verbonden commissarissen altijd een meerderheid vertegenwoordigen in de RvC. 

Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen: 

* Peter Teesink (uittredend commissaris), Gemeentesecretaris Groningen, aftredend/herbenoembaar per december 2019, huidige portefeuilles: voorzitter, netwerken
* Arco Groothedde, Algemeen directeur, Translink Systems (ongebonden lid), aftredend/herbenoembaar per december 2019, niet herbenoembaar, huidige portefeuilles: middelen (kijkt mee op Strategie), financiën
* Ida Oostmeijer-Oosting, Gemeentesecretaris, Emmen, aftredend/herbenoembaar per december 2019, huidige portefeuilles: communicatie
* Carolien Besselink, CIO, Universiteit van Utrecht (ongebonden lid), aftredend/herbenoembaar per december 2019, huidige portefeuilles: ICT (kijkt mee op Middelen)
* Johan Boomgaardt, Adviserend directielid, aftredend/herbenoembaar per juni 2020, huidige portefeuilles: strategie, nieuwe (ICT)ontwikkelingen 
* Myriam Meertens, Gemeentesecretaris, Laarbeek, aftredend/herbenoembaar per november 2021, huidige portefeuilles: HRM
* Henk ten Brinke, Gemeentesecretaris, Twenterland, aftredend/herbenoembaar per februari 2022, huidige portefeuilles: legal

De functies die een lid van de Raad van Commissarissen moet uitoefenen zijn: 
• Toezichthoudende functie: een belangrijke taak van de Raad van Commissarissen is het bewaken van de kwaliteit van het bestuur, toezicht houden op het halen van de doelstellingen en de risico’s van de onderneming en het houden van toezicht op het proces van financiële verslaglegging. 
• Werkgeverschap richting het Bestuur. 
• Adviesfunctie: elk lid van de Raad van Commissarissen brengt bijzondere deskundigheid, ideeën en elders opgedane ervaringen in. 
• Brugfunctie: de Raad van Commissarissen maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten. De blik is naar buiten gericht. 

De gebonden leden van de Raad van Commissarissen verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De zittingsduur van de leden bedraagt maximaal 2 x 4 jaar. 

Functie eisen

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen om grote verbanden te zien. Van belang is daarbij dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Het besturen wordt overgelaten aan het bestuur en management van het bedrijf, de leden respecteren de verschillende rollen maar zijn betrokken, fungeren als vraagbaak en bieden een plek waar bijvoorbeeld dilemma’s gedeeld kunnen worden. De leden van de Raad van Commissarissen zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het publieke domein, waar Dimpact onderdeel van is. 


De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt zodanig vormgegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Dimpact te kunnen beoordelen. Een lid van de Raad van Commissarissen dient zijn/haar functie onafhankelijk in te vullen. Ieder lid is vrij van belangenverstrengeling vanuit vroegere of actuele activiteiten en heeft voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat. De Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling in termen van diversiteit. 

Algemeen profiel

• Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Dimpact; 
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
• Ervaring met (het beoordelen van) algemene ondernemingsstrategie; 
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; 
• Het vermogen om het beleid van Dimpact en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen; 
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
• Het vermogen zich de specifieke situatie (regelgeving en verantwoordelijkheden) van het werkveld waarin Dimpact opereert, eigen te maken; 
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden; 
• Vermogen om op afstand de organisatie te volgen en van dichtbij te adviseren; 
• Inzicht in de ontwikkelingen in de sector waarin Dimpact actief is; 
• Beschikken over een relevant netwerk; 
• Toezichthoudende ervaring is een pré, maar niet voor alle leden vereist. 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

• Academisch werk- en denkniveau. 
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 
• Inlevingsvermogen. 
• Maatschappelijk betrokken. 
• Gevoel voor vernieuwing en innovatie. 
• Open, kritische houding. 

Expertise matrix

Naast het algemene profiel van de leden van de Raad voorziet een expertisematrix in de gewenste specifieke kennisdomeinen. Bij de werving en selectie van een commissaris weegt de actuele verdeling van kennisdomeinen binnen de Raad mee in de uiteindelijke selectie. 

Uitsluiting

Leden van de Raad van Commissarissen van Dimpact kunnen niet verbonden zijn aan organisaties die vanwege de aard van hun activiteiten conflicterend kunnen zijn met de belangen van Dimpact binnen de gemeentelijke markt. 

Profiel specifiek

Aanvullend op het algemene profiel voor de leden van de Raad van Commissarissen gelden voor de huidige vacature de volgende specifieke criteria. 

Voor deze vacatures geldt de bepaling dat kandidaten een bestuurlijke of ambtelijke directiefunctie vervullen bij een lid-gemeente van Dimpact. Er wordt gezocht naar kandidaten die een mix van de onderstaande ervaringsgebieden, achtergrond of kenmerken inbrengen. 

• Ervaring met dienstverlening aan organisaties in de publieke sector; 
• Ervaring met complexe publiek-private samenwerkingsverbanden; 
• Ervaring met dienstverleningsconcepten; 
• Weten wat er in de operatie speelt; 
• Visie op door ontwikkelen, nieuwe ideeën hebben over dienstverlening in de toekomst. 

Verder is hij/zij verbindend, gericht op samenwerken en een stevige sparringpartner. Voor ieder lid van de Raad van Commissarissen geldt dat zij aantoonbaar een ‘publiek hart’ hebben. 

Inlichtingen

De werving wordt gedaan door Dimpact en in het selectieproces wordt Dimpact ondersteund door PublicSpirit. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Brenda Kamps, senior consultant bij PublicSpirit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. 

 Ga voor meer informatie over het sollicitatieproces naar de website van PublicSpirit: https://www.publicspirit.nl/lid-raad-van-commissarissen-enschede/

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging